УПРАВЛІННЯ

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ АСОЦІАЦІЇ.

Вищим керівним органом Асоціації є Збори, які скликаються на планові засідання не рідше шести разів на рік або на позачергові засідання. Головуючим на зборах є Голова Правління або особа, що його заміняє, Секретар зборів обирається з числа присутніх членів.
Про скликання Зборів Правління повідомляє членів Асоціації не менш як за 30 днів до дати проведення Зборів, а на позачергові Збори — не менше ніж за 10 днів до їх проведення.
При вирішенні питань на Зборах кожен з членів має один голос.

До виключної компетенції Зборів належать:
● затвердження та внесення змін і доповнень до Статуту Асоціації;
● визначення основних напрямків діяльності Асоціації, затвердження програм, планів та звітів про їх виконання;
● обрання та переобрання членів Правління Асоціації;
● обрання членів Ревізійної комісії;
● розгляд та затвердження звітів Голови Правління, Правління, Ревізійної комісії Асоціації, оцінка їх діяльності;
● прийняття рішень про припинення діяльності Асоціації, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
● реалізація права власності на майно та кошти Асоціації;
● прийняття рішень про делегування повноважень з управлінням майном Правлінню та/або іншому органу Асоціації;
● прийняття рішень з будь-яких інших питань діяльності Асоціації та питань визначених цим Статутом.

У разі необхідності Збори можуть своїм рішенням делегувати конкретні управлінські повноваження Правлінню Асоціації, крім питань виключної компетенції, визначеної законодавством України.

В період між Зборами керівництво поточною діяльністю Асоціації здійснює Правління, члени якого обираються Зборами строком на 5 років та необмежену кількість разів, та в кількості 5 осіб. Всі члени Правління можуть займати свої посади на громадських засадах (без виплати заробітної плати). Члени правління додатково можуть займати посади в штаті Асоціації з укладання трудового договору. Рішення про скликання Правління, порядок денний, дату проведення приймає Голова Правління і повідомляє про це членам Правління не пізніше як за один тиждень до його засідання.

Правління Асоціації:
● скликає Збори Асоціації в порядку встановленому Статутом;
● приймає рішення про вступ до неурядових громадських організацій, а також міжнародних організацій, об’єднань;
● приймає рішення про створення господарських підприємств, організацій, затверджує їх статути чи положення про них, з подальшим затвердженням на Зборах, виділенням та внесенням майна чи грошових коштів до статутного капіталу;
● контролює виконання органами, відокремленими підрозділами Асоціації рішень з питань фінансової діяльності та перевіряє їх відповідність чинному законодавству та Статуту Асоціації;
● вживає заходів по недопущенню непродуктивних витрат, а в разі їх наявності — виявляє винних осіб та готує пропозиції про їх відповідальність;
● виконує рішення по усуненню недоліків в діяльності Асоціації, виявлених перевірками;
● контролює стан розрахунків з підприємствами та Асоціаціями, з якими Асоціація має договірні відносини;
● визначає розмір, порядок та строк сплати вступних і членських внесків;
● контролює використання коштів Асоціації;
● здійснює господарське управління майном Асоціації, в межах повноважень наданих Зборами;
● встановлює для працівників керівних органів Асоціації систему та розміри оплати праці, додаткові відпустки та інші пільги, передбачені чинним законодавством;
● затверджує правила, процедури та інші внутрішні документи Асоціації;
● приймає рішення про заснування друкованих засобів масової інформації Асоціації та про участь Асоціації у створенні інших неприбуткових та прибуткових організацій і фондів;
● нагороджує членів Асоціації;
● приймає рішення про прийняття до Асоціації нових членів та виключення існуючих членів;
● створює комісії, радита інші консультативно-дорадчі органи Асоціації і затверджує положення про них.
● створює внутрішні підрозділи Асоціації та затверджує положення про них;
● приймає рішення про заснування юридичних осіб.
● обирає Голову Правління Асоціації.
● приймає рішення про делегування членів Асоціації на конференції, семінари, збори, з’їзди, форуми, комісії та інше, як представників Асоціації. Приймає рішення про делегування членів до участі у громадських, наглядових, контролюючих рад.
● Приймає рішення про створення та участь членів у спільних з іншими особами робочих групах, комісіях та ін.

Правління Асоціації проводить свої засідання по мірі необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Засідання Правління вважаються правомочними, якщо на них присутні 3/4 його членів. Рішення Правління приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів. В разі, коли рішення не може бути прийняте із-за рівного розподілу голосів, вирішальним є голос Голови Правління. Голова Правління виконує обов’язки головуючого на засіданнях Правління та засіданнях Зборів.

Голова Правління є вищою посадовою особою Асоціації, діє від її імені та представляє її інтереси в державних органах (законодавчої і виконавчої влади), громадських Асоціаціях, міжнародних Асоціаціях. У своїй діяльності Голова

Голова Правління підзвітний та підконтрольний Зборам та Правлінню і несе перед ними персональну відповідальність за виконання або неналежне виконання покладених на нього завдань та функцій.