СТАТУТ

СТАТУТ
ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ
«АСОЦІАЦІЯ ВЛАСНИКІВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ».

код ЄДРПОУ:39
м. Київ, 2020 рік.

СТАТТЯ 1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська спілка “Асоціація власників малого та середнього бізнесу” (далі – “Асоціація”, “Спілка”) є неприбутковим об’єднанням та здійснює свою діяльність на принципах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу їх членів (учасників), прозорості, відкритості, публічності, виборності керівних органів, рівноправності членів гласності та законності, передбачених цим Статутом.
Спілка утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткового об’єднання, зокрема, відповідно до Закону України “Про громадські об’єднання”.
1.2. Спілка є відкритою до співпраці з органами державної влади, іншими громадськими та міжнародними Асоціаціями, науковими установами тощо.
У своїй діяльності Асоціація керується Конституцією України, Законами України «Про громадські об’єднання» іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом та внутрішніми документами Асоціації.
1.3. Діяльність Спілки поширюється на територію України.
1.4. Організаційно-правова форма: громадська спілка.
1.5. Спілка набуває прав юридичної особи з моменту її державної реєстрації в порядку, встановленому чинним законодавством України, має свою печатку, штампи і бланки з власною назвою, рахунки, в тому числі в іноземній валюті в банківських установах, свою символіку. Символіка Асоціації реєструється у встановленому законодавством порядку.
1.6. Спілка не несе відповідальності за зобов’язаннями держави так само, як і держава не несе відповідальності за зобов’язаннями Спілки, окрім випадків, прямо передбачених законодавством.
1.7. Асоціація відповідає по своїх зобов’язаннях майном, що їй належить.
1.8. Спілка може на добровільних засадах вступати до інших об’єднань, організацій, спілок (союзів, асоціацій тощо), а також до міжнародних громадських (неурядових) організацій, підтримувати прямі міжнародні зв’язки й укладати відповідні міжнародні угоди.
1.9. Спілка має право від свого імені укладати угоди (правочини), набувати майнових та немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, мати у власності кошти та інше майно, відкривати рахунки в установах банків у національній та іноземній валюті.

СТАТТЯ 2

НАЙМЕНУВАННЯ, МІСЦЕ РОЗТАШУВАННЯ АСОЦІАЦІЇ
2.1. Найменування Асоціації:
● українською мовою: Громадська спілка «Асоціація власників малого та середнього бізнесу». Скорочене найменування – ГС «АВМСБ».
● назва російською мовою: «Ассоциациявладельцев малого и среднегобизнеса». Скорочена назва російською мовою –«АВМСБ».
● назва англійською мовою: «Associationofownersofsmallandmedium-sizedbusinesses». Скорочене назва англійською мовою – «Associationof OSMB».
2.2. Юридична адреса Асоціації: 03150, м. Київ, Печерський район, вулиця Велика Васильківська, будинок 143/2.

СТАТТЯ 3

ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС АСОЦІАЦІЇ
3.1. Асоціація набуває статус юридичної особи в установленому діючим законодавством України порядку та має статус громадської спілки.
3.2. Асоціація володіє, користується і розпоряджається належним їй майном та здійснює відносно нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству України.
3.3. Асоціація має самостійний баланс, здійснює свою діяльність у відповідності з річними фінансовими та іншими планами, затвердженими Правлінням Асоціації, має рахунки в банках та інших фінансових установах.
3.4. Члени Асоціації не відповідають за її зобов’язаннями, а Асоціація не відповідає за зобов’язаннями її членів, крім тих обов’язків, що прямо передбачені чинним законодавством України, цим Статутом, документами Асоціації.
3.5. Для виконання своїх статутних завдань Асоціація на добровільних засадах може вступати до інших об’єднань та організацій і вільно виходити з них.
Асоціація може вступати до міжнародних громадських (неурядових) організацій, підтримувати прямі міжнародні контакти та зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.
3.6. Асоціація має свої печатки, штампи, бланки, емблему та інші необхідні елементи символіки.
3.7. Зразки емблеми та інші елементи символіки Асоціації затверджуються її Правлінням та реєструються у відповідності до чинного законодавства України.
3.8. Асоціація має право представляти і захищати свої законні інтереси і законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах, бути позивачем та відповідачем (третя сторона, тощо) в суді з усіма правами, які надаються законом учасникам судового процесу.

СТАТТЯ 4
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ АСОЦІАЦІЇ
4.1. Головна мета Спілки — лобіювання та захист економічних, правових, соціальних та інших інтересів своїх членів, сприяння їх підприємницькій діяльності, посиленню їх впливу в системі соціального діалогу, зокрема у стосунках з соціальними партнерами у складі сторони роботодавців, задоволення та захист своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших інтересів, а також у сприянні об’єднанню зусиль громадян, громадських та інших організацій і їх об’єднань та окремих суб’єктів господарювання, для врегулювання проблемних питань, що виникають у підприємців при здійсненні підприємницької діяльності.
4.2. Асоціація діє на таких принципах:
• законності;
• компромісного рішення питань із урахуванням інтересів всіх Членів Асоціації;
• довіри і взаємодопомоги у відносинах між Членами Асоціації;
• обов’язкового виконання рішень, які приймаються Зборами Асоціації;
• самостійності й незалежності від державних структур.
4.3. Основними напрямками діяльності Асоціації є:
• сприяння взаємодії підприємницьких, громадських та інших організацій і об’єднань та окремих суб’єктів господарювання, що здійснюють підприємницьку діяльність з органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування;
• сприяння пошуку дієвих шляхів, механізмів реалізації підприємцями своїх прав при здійсненні господарської діяльності;
• розповсюдження інформації стосовно діяльності, якою займається Асоціація, через печатні та електронні ЗМІ, а також іншими законними шляхами, з метою інформування громадськості та членів Асоціації;
• проведення семінарів, круглих столів, інших заходів з підприємцями, членами Асоціації для вирішення актуальних проблемних питань;
• збір та аналіз інформації про фактичний стан справ у сфері підприємництва.
• сприяння розробці пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів, що регулюють підприємницьку діяльність, малого та середнього бізнесу;
• проведення разом з місцевими органами влади, спілками, асоціаціями, громадськими Асоціаціями, фондами, господарськими Асоціаціями та іншими структурами практичної роботи по створенню нормальних умов щодо здійснення підприємницької діяльності;
• Організація захисту інтересів та конституційних прав членів Спілки у встановленому чинним законодавством порядку в органах державної влади, у відносинах з громадськими Асоціаціями, установами тощо;
• сприяння членам Спілки у посиленні їх впливу як роботодавців на регуляторну політику держави, проведенню політики зайнятості, заробітної плати, соціального страхування, охорони праці;
• сприяння встановленню ділових контактів між членами Спілки та іноземними партнерами;
• співпраця з органами державної влади, що визначають податкову політику та шляхи її практичної реалізації; сприяння розробці та лобіюванню законопроектів, спрямованих на розвиток підприємництва, в тому числі орендних відносин.
• сприяння членам Спілки у пошуку партнерів для створення спільних цільових виробництв;
• сприяння розвитку вітчизняного виробництва;
• сприяння створенню передумов для розвитку підприємницької діяльності;
4.4. Для досягнення поставленої мети та реалізації зазначених завдань Асоціація в установленому порядку:
4.4.1. надає необхідну консультативну, юридичну, методологічну, інформаційну, та іншу допомогу своїм членам крім матеріальної допомоги членам Асоціації;
4.4.2. взаємодіє з державними органами, об’єднаннями, громадськими Асоціаціями, учбовими закладами, політичними партіями, творчими спілками, підприємствами, установами, Асоціаціями незалежно від форми власності, окремими громадянами;
4.4.3. залучає провідних фахівців та науковців для забезпечення реалізації мети та завдань Асоціації;
4.4.4. вступає у відносини з міжнародними та зарубіжними Асоціаціями;
4.4.5. здійснює вивчення стану нормативного регулювання в сфері підприємництва;
4.4.6. організує заходи (конференції, семінари, виставки, «круглі столи» тощо), програми та проекти, спрямовані на реалізацію мети та завдань діяльності Асоціації;
4.4.7. засновує засоби масової інформації, видає власні друковані видання, створює Інтернет-сайти та портали, що висвітлюють діяльність Асоціації та сприяють обміну інформацією між членами;
4.4.8. виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові та немайнові права;
4.4.9. представляє і захищає свої законні інтереси та інтереси своїх членів у державних та громадських установах;
4.4.10. проводить масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо);
4.4.11. ідейно, організаційно та матеріально підтримує інші об’єднання громадян, надає допомогу в їх створенні;
4.4.12. створює різноманітніорганізації, інститути громадського суспільства та Асоціації необхідні для виконання статутних цілей;
4.4.13. створює власні представництва та відокремлені підрозділи;
4.4.14. одержує від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань;
4.4.15. вносить пропозиції до органів влади та управління;
4.4.16. розповсюджує інформацію та пропагує свої ідеї та цілі;
4.4.17. сприяє економічному і науково-технічному співробітництву з зарубіжними країнами, співпраці з органами виконавчої та законодавчої влади щодо участі у створенні сприятливого інвестиційного клімату, ефективного залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій в економіку України;
4.4.18. сприяє здійсненню акцій при відстоюванні інтересів товаровиробників, власників і підприємців у взаємовідносинах з владними структурами та бере участь та організовує симпозіум, конференції, семінари, лекції, виставки, конкурси, фестивалі тощо;
4.4.19. бере участь у проведенні роботи, спрямованої на створення сприятливих умов для розвитку підприємництва та прискорення науково-економічного прогресу, розширення можливостей розвитку підприємств і організацій, сприяння створенню необхідних правових та соціальних гарантій для самостійного ведення господарської діяльності в умовах ринкової економіки;
4.4.20. сприяння членам Спілки в отриманні інформаційно-консультативної допомоги з економічних та юридичних питань;
4.4.21. представництво інтересів членів Спілки в органах законодавчої і виконавчої влади, у відносинах з профспілками та іншими громадськими об’єднаннями, народними депутатами Рад різних рівнів, проведення в законодавчих органах, масових рухах лінії, спрямованої на створення найбільш сприятливих умов для розвитку промисловості, підприємництва та прискорення науково-технічного прогресу;
4.4.22. створення організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств, у тому числі і засобів інформації;
4.4.23. користується правом:
● власності на кошти та інше майно, передане їй засновниками, членами, або державою у встановленому порядку, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та Асоціаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, незаборонених законодавством;
● правом бути позивачем і відповідачем у суді, засновувати засоби масової інформації;
● виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;
● представляти і захищати законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах;
● брати участь у громадській діяльності, проводити масові заходи;
● ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;
● одержувати у встановленому законодавством порядку від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
● брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;
● направляти своїх представників для участі в робочих групах, комісіях при органах державної влади;
● направляти своїх кандидатів до громадських рад при органах державної влади різних рівнів;
● розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та мету;
● здійснювати інші права, не заборонені законом;
● Створювати з метою досягнення статутної мети (цілей) засоби масової інформації, юридичні особи, громадські Асоціації.
4.5. Асоціація не переслідує мети отримання прибутку.

СТАТТЯ 5
ЧЛЕНИ АСОЦІАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ, НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА
5.1. Членами Асоціації можуть бути:
● громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, які досягли 18 років, зацікавлені в досягненні статутних цілей Асоціації, що беруть активну участь у її діяльності особистою працею, грошовими і майновими внесками і пожертвуваннями, здійснюють фінансування заходів Асоціації, сплачують вступні та членські внески у вигляді безповоротної фінансової допомоги, виконують рішення статутних органів Спілки та підтримують Спілку фінансово, ідеологічно та інтелектуально.Членство в Асоціації є фіксованим і підтверджується записом у реєстрі членів Асоціації.
● юридичні особи приватного права, зареєстровані відповідно до законодавства України, які через своїх керівників або уповноважених представників добровільно виявили бажання вступити до Асоціації, підтримують її статутні завдання, сприяють в їх виконанні та сплачують членські внески у вигляді безповоротної фінансової допомоги, виконують рішення статутних органів Спілки та підтримують Спілку фінансово, ідеологічно та інтелектуально.
5.1.1. Членство юридичних осіб здійснюється через їх керівників, або уповноважених осіб. Повноваження осіб на представництво юридичних осіб, як члена Асоціації, підтверджується відповідним рішенням та/або наказом та довіреністю, виданою юридичною особою у встановленому законом порядку.
5.2. Члени Асоціації мають право:
 виступати прихильниками статутних завдань Асоціації;
 відвідувати, виступати та голосувати на чергових та позачергових Зборах в порядку, передбаченому Статутом;
 бути обраними в керівні органи Асоціації в порядку, передбаченому Статутом;
 отримувати інформацію по всіх питаннях діяльності Асоціації;
 отримувати примірники офіційних друкованих засобів масової інформації Асоціації;
 брати участь у розробці проектів та програм Асоціації;
 вносити на розгляд керівних органів Асоціації пропозиції, брати особисту участь в обговоренні таких пропозицій, звертатись до керівних органів Асоціації із (листами) заявами та клопотаннями;
 за призначенням керівного органу входити до різних комісій та груп з питань, що знаходяться в межах діяльності Асоціації;
 за дорученням керівних органів Асоціації представляти її в різних заходах, нарадах, бути делегованими на участь в громадських радах та інших консультативно дорадчих органах, установах Асоціаціях;
 бути направленими в органи установи та Асоціації для встановлення громадського контролю;
 виступати з доповідями, повідомленнями.
 на громадських засадах (без виплати заробітної плати) бути призначеним на посади до органів та підрозділів Асоціації;
 за бажанням може не сплачувати вступні та членські внески;
5.3. Члени Асоціації зобов’язані:
 виконувати вимоги Статуту і рішення керівних органів, пов’язані з виконанням статутних завдань Асоціації;
 сприяти виконанню статутних завдань Асоціації;
 пропагувати ідеї, мету, статутні завдання і діяльність Асоціації;
 виконувати вимоги керівних органів Асоціації, відокремленого підрозділу, у якому член Асоціації перебуває на обліку, щодо порядку та умов використання персональних даних та іншої інформації, яка є конфіденційною;
 добровільно сплачувати членські внески;
 регулярно бути присутнім на чергових та позачергових Зборах.
5.4. Прийом членів Асоціації здійснюється Правлінням Асоціації на підставі письмової заяви. Асоціація є вільною до вступу (виходу) на добровільних засадах.
5.4.1. Правління Асоціаціїприймає рішення про прийняття особи в члени Асоціації та вносить відповідний запис у Реєстр членів Асоціації не пізніше ніж через календарний місяць після одержання письмової заяви, в якій особа підтверджує зобов’язання виконувати Статут, а також згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до статутних завдань і чинного законодавства.
5.4.2. Правління Асоціаціїмає право відмовити у прийнятті особи в члени Асоціації.
5.4.3. Відповідним рішенням Правлінням Асоціаціїмає право делегувати право прийняття в члени Асоціації відокремленим підрозділам Асоціації або іншим статутним органам.
5.4.5. Правління Асоціаціїмає право приймати рішення про прийняття інших осіб, які сприяли виконанню статутних завдань Асоціації протягом не менш ніж 12 місяців, в почесні члени Асоціації на підставі рекомендації принаймні трьох членів Асоціації. Почесні члени мають право брати участь на Зборах з правом дорадчого голосу.
5.5. Кожний член Асоціації має право у будь-який час вийти з Асоціації, письмово попередивши про це Правління Асоціації. Вихід члена не потребує рішень про його вихід.
5.5.1. Припинення членства в Асоціації відбувається на підставі:
 письмової заяви члена, поданого до Правління Асоціації або іншого статутного органу Асоціації, яким було делеговано право на прийом особи у члени Асоціації;
 рішення Правління або уповноваженого ним органу;
 членство в Асоціації припиняється у разі смерті особи.
Припинення членства не є підставою для припинення або невиконання будь-яких зобов’язань відповідно до цивільно-правових чи трудових договорів.
5.5.2. Припинення членства має наслідком припинення перебування особи на посаді.
5.5.3. Правління або уповноважений нею орган приймає рішення про виключення члена Асоціації в випадку:
 неодноразового порушення вимог Статуту;
 вчинення дій або бездіяльності, несумісних із метою Асоціації;
 вчинення дій або бездіяльності, що завдають значну майнову або немайнову шкоду Асоціації;
 неучасті в діяльності Асоціації, пропуск без поважної причини двох засідань Зборів.
5.7. Майно та кошти, передані членом за час членства в Асоціації в якості вступних, членських внесків, добровільних пожертвувань до Асоціації, у випадку виходу члена з Асоціації не повертаються.
5.8. Член Асоціації, можуть бути звільнені від сплати вступних та членських внесків.
5.9. Скарги на рішення, дії або бездіяльність керівних органів, пов’язаних із набуттям та припиненням членства, правами та обов’язками членів, розглядаються черговими Зборами. Якщо чергова Конференція уповноважить інший постійний або тимчасовий орган, скарги розглядаються протягом двох місяців після того, як особа дізналася або мала дізнатися про указані рішення, дії або бездіяльність.При вирішенні питання про виключення члена з Асоціації, на Зборах, останній участі у голосуванні не бере.

СТАТТЯ 6
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ АСОЦІАЦІЇ
6.1. Вищим керівним органом Асоціації є Збори, які скликаються на планові засідання не рідше шести разів на рік або на позачергові засідання. Головуючим на зборах є Голова Правління або особа, що його заміняє, Секретар зборів обирається з числа присутніх членів.
6.2. Про скликання Зборів Правління повідомляє членів Асоціації не менш як за 30 днів до дати проведення Зборів, а на позачергові Збори — не менше ніж за 10 днів до їх проведення.
6.3. При вирішенні питань на Зборах кожен з членів має один голос.
6.4. До виключної компетенції Зборів належать:
● затвердження та внесення змін і доповнень до Статуту Асоціації;
● визначення основних напрямків діяльності Асоціації, затвердження програм, планів та звітів про їх виконання;
● обрання та переобрання членів Правління Асоціації;
● обрання членів Ревізійної комісії;
● розгляд та затвердження звітів Голови Правління, Правління, Ревізійної комісії Асоціації, оцінка їх діяльності;
● прийняття рішень про припинення діяльності Асоціації, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
● реалізація права власності на майно та кошти Асоціації;
● прийняття рішень про делегування повноважень з управлінням майном Правлінню та/або іншому органу Асоціації;
● прийняття рішень з будь-яких інших питань діяльності Асоціації та питань визначених цим Статутом.
6.5. Питання щодо затвердження та внесення змін та доповнень до Статуту Асоціації та прийняття рішень про припинення діяльності Асоціації, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу, відчуження майна на суму 50% та більше вирішуються кваліфікованою більшістю у 3/4 голосів членів Асоціації, присутніх на Зборах. З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів.
6.6. Збори вважаються правомочними, якщо на ньому присутні більшість членів Асоціації.
6.7. У разі необхідності Збори можуть проводитись за допомогою електронних засобів зв’язку та в режимі відеоконференції, про що обов’язково має бути зазначено в протоколі.
6.8. У разі необхідності Збори можуть своїм рішенням делегувати конкретні управлінські повноваження Правлінню Асоціації, крім питань виключної компетенції, визначеної законодавством України.
6.9. У випадку необхідності позачергові Збори можуть бути скликані за ініціативою:
● Голови Правління Асоціації;
● Правління Асоціації;
● Ревізійної комісії;
● 1/10 членів Асоціації.
6.10. В період між Зборами керівництво поточною діяльністю Асоціації здійснює Правління, члени якого обираються Зборами строком на 5 років та необмежену кількість разів, та в кількості 5 осіб. Всі члени Правління можуть займати свої посади на громадських засадах (без виплати заробітної плати). Члени правління додатково можуть займати посади в штаті Асоціації з укладання трудового договору.
6.11. Рішення про скликання Правління, порядок денний, дату проведення приймає Голова Правління і повідомляє про це членам Правління не пізніше як за один тиждень до його засідання.
6.12. Правління Асоціації:
● скликає Збори Асоціації в порядку встановленому Статутом;
● приймає рішення про вступ до неурядових громадських організацій, а також міжнародних організацій, об’єднань;
● приймає рішення про створення господарських підприємств, організацій, затверджує їх статути чи положення про них, з подальшим затвердженням на Зборах, виділенням та внесенням майна чи грошових коштів до статутного капіталу;
● контролює виконання органами, відокремленими підрозділами Асоціації рішень з питань фінансової діяльності та перевіряє їх відповідність чинному законодавству та Статуту Асоціації;
● вживає заходів по недопущенню непродуктивних витрат, а в разі їх наявності — виявляє винних осіб та готує пропозиції про їх відповідальність;
● виконує рішення по усуненню недоліків в діяльності Асоціації, виявлених перевірками;
● контролює стан розрахунків з підприємствами та Асоціаціями, з якими Асоціація має договірні відносини;
● визначає розмір, порядок та строк сплати вступних і членських внесків;
● контролює використання коштів Асоціації;
● здійснює господарське управління майном Асоціації, в межах повноважень наданих Зборами;
● встановлює для працівників керівних органів Асоціації систему та розміри оплати праці, додаткові відпустки та інші пільги, передбачені чинним законодавством;
● затверджує правила, процедури та інші внутрішні документи Асоціації;
● приймає рішення про заснування друкованих засобів масової інформації Асоціації та про участь Асоціації у створенні інших неприбуткових та прибуткових організацій і фондів;
● нагороджує членів Асоціації;
● приймає рішення про прийняття до Асоціації нових членів та виключення існуючих членів;
● створює комісії, радита інші консультативно-дорадчі органи Асоціації і затверджує положення про них.
● створює внутрішні підрозділи Асоціації та затверджує положення про них;
● приймає рішення про заснування юридичних осіб.
● обирає Голову Правління Асоціації.
● приймає рішення про делегування членів Асоціації на конференції, семінари, збори, з’їзди, форуми, комісії та інше, як представників Асоціації. Приймає рішення про делегування членів до участі у громадських, наглядових, контролюючих рад.
● Приймає рішення про створення та участь членів у спільних з іншими особами робочих групах, комісіях та ін.
6.13. Правління Асоціації проводить свої засідання по мірі необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Засідання Правління вважаються правомочними, якщо на них присутні 3/4 його членів.
6.14. Рішення Правління приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів. В разі, коли рішення не може бути прийняте із-за рівного розподілу голосів, вирішальним є голос Голови Правління.
6.15. Голова Правління виконує обов’язки головуючого на засіданнях Правління та засіданнях Зборів.
6.16. Своїм рішенням Правління може делегувати Голові Правління окремі адміністративно-розпорядчі повноваження.
6.17. Позачергові засідання Правління скликаються Головою Правління за його ініціативою або на вимогу членів Правління.
6.18. Засідання Правління можуть проводитись за допомогою електронних засобів зв’язку та в режимі відеоконференції, про що обов’язково має бути зазначено в протоколі.
6.19. Голова Правління є вищою посадовою особою Асоціації, діє від її імені та представляє її інтереси в державних органах (законодавчої і виконавчої влади), громадських Асоціаціях, міжнародних Асоціаціях. У своїй діяльності Голова Правління керується цим Статутом, рішеннями Зборів, Правління та чинним законодавством України.
6.20. Голова Правління обирається Правлінням на невизначений строк Голова правління може виконувати свої повноваженнябез виплати заробітної плати.
6.19. Голова Правління підзвітний та підконтрольний Зборам та Правлінню і несе перед ними персональну відповідальність за виконання або неналежне виконання покладених на нього завдань та функцій.
6.21. Голова Правління:
● скликає Збори та Правління Асоціації в порядку визначеному Статутом;
● представляє Асоціацію в усіх установах та Асоціаціях та органах державної влади України та за її межами без довіреності, діє від імені Асоціації та в її інтересах;
● організовує роботу і проводить засідання Зборів та Правління Асоціації, несе персональну відповідальність за виконання їх рішень;
● вживає заходів щодо розширення сфер діяльності та впливу Асоціації в межах, визначених цим Статутом та чинним законодавством України;
● приймає рішення з усіх питань діяльності Асоціації, які не є виключною компетенцією Зборів, або не віднесені до повноважень Правління Асоціації;
● забезпечує виконання рішень, постанов, резолюцій Зборів і Правління;
● здійснює оперативне керівництво роботою Асоціації та контролює порядок його виконання у відповідності з розробленими та затвердженими Зборами та Правлінням програмами і планами;
● підписує договори, угоди та інші документи від імені Асоціації, в тому числі міжнародні;
● здійснює управління майном Асоціації, включаючи фінансові кошти, у відповідності з чинним законодавством та цим Статутом, в межах повноважень наданих Зборами ;
● здійснює контроль за підготовкою матеріалів та пропозицій для розгляду Зборами та Правлінням;
● укладає трудові контракти з працівниками керівних органів Асоціації;
● координує роботу керівних органів Асоціації;
● вживає будь-які інші заходи, що необхідні для досягнення мети Асоціації, за виключенням тих, які у відповідності з цим Статутом відносяться до виняткової компетенції Зборів чи Правління.
● Контролює діяльність відокремлених підрозділів, органів Асоціації, юридичних осіб де Асоціація виступає учасником;
● Голова Правління може бути відкликаний з посади за рішенням за ініціативою більшості від складу членів Правління та у випадках:
– за власним бажанням на підставі поданої Правлінню Асоціації письмової заяви;
– при неодноразовому порушенні вимог Статуту Асоціації;
– якщо своїми діями він завдав матеріальну чи моральну шкоду Асоціації.
6.22. В разі тимчасової відсутності Голови Правління його обов’язки за посадою виконує член Правління, призначений відповідним наказом Голови Правління.
6.23. Контроль за фінансовою діяльністю Асоціації, а також фінансовою діяльністю створених Асоціацією підприємств, правильним веденням Асоціацією бухгалтерської звітності здійснює Ревізійна комісія, яка повинна складатись не менше, ніж з двох осіб.
6.24. Склад Ревізійної комісії обирається Зборами Асоціації строком на 5 років.
6.25. Ревізійна комісія проводить перевірки правильності та своєчасності ведення Асоціацією бухгалтерської звітності та звітує про результати перевірок перед Зборами Асоціації.
6.26. За рішенням Голови Правління, Правління, Зборів Асоціації проводяться планові та позапланові ревізії.
6.27. Діяльність Ревізійної комісії регулюється Положенням про неї, яке затверджується Зборами Асоціації.

СТАТТЯ 7
ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ АСОЦІАЦІЇ
7.1. Збори звітують перед членами Асоціації один раз на рік.
7.2. У випадку необхідності звіт Зборів може здійснюватися на вимогу:
• Голови Правління Асоціації;
• Правління Асоціації;
• 50 % членів Асоціації;
7.3. Правління Асоціації звітує перед Зборами Асоціації один раз на квартал.
7.4. У випадку необхідності звіт Правління Асоціації може здійснюватися на вимогу:
• Голови Правління;
• 50 % членів Асоціації;
7.5. Асоціація зобов‘язана вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах податкової служби та вносити до бюджету платежі в порядку та розмірах, передбачених чинним законодавством.

СТАТТЯ 8
ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ
8.1. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Асоціації можуть бути оскаржені членом (членами) Асоціації.
8.1.1. Первинна скарга на дії, бездіяльність або рішення Голови Асоціації/Голови Правління подається до Правління, яке зобов’язане розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов’язковим викликом члена громадського об’єднання, який скаржиться, а такожГолову Асоціації/Голову Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Правлінням — повторна скарга подається до Зборів, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена, який скаржиться, а також Голови Асоціації/Голови Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.
8.1.2. Первинна скарга на дії, бездіяльність або рішення члена Правління — подається до Голови Правління, який зобов’язаний розглянути скаргу протягом 20 робочих днів, із обов’язковим викликом члена громадського об’єднання, який скаржиться, а також члена Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Головою Правління — повторна скарга подається до Зборів, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена, який скаржиться, а також члена Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. Скарга, яка потребує розгляду на позачергових Зборах, є підставою для скликання таких Зборів протягом тридцяти днів з дня надходження такої скарги.
8.1.3. На дії, бездіяльність або рішення Зборів Асоціації скарга подається до суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.
8.2. До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать рішення у межах управлінської діяльності керівних органів Асоціації, внаслідок яких:
8.2.1. Порушено права та/чи законні інтереси чи свободи члена Асоціації (групи членів Асоціації).
8.2.2. Створено перешкоди для здійснення членом Асоціації його прав та/чи законних інтересів чи свобод.
8.2.3. Незаконно покладено обов’язки на члена Асоціації або незаконно застосовано до нього дисциплінарну відповідальність.

СТАТТЯ 9
КОШТИ ТА МАЙНО АСОЦІАЦІЇ
9.1. Асоціація є непідприємницьким товариством. Для здійснення своїх програмних та статутних цілей і завдань у власності Асоціації можуть бути кошти, цінні папери, майнові та немайнові права, матеріальні та нематеріальні активи, обладнання, транспорт, інші засоби та майно, набуття яких не забороняється чинним законодавством України.
9.2. Асоціація самостійно й незалежно здійснює права володіння, користування та розпорядження належним їй майном, коштами, майновими та немайновими правами через свої статутні органи в межах їх компетенції.
9.3. Майно Асоціації складається з коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, внесків членів Асоціації; пасивних доходів; дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів, фінансової підтримки програм (проектів, заходів) Асоціації за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, від виконання державного замовлення; благодійної, гуманітарної та технічної допомоги, в тому числі відповідно до міжнародних договорів України; набуті в результаті підприємницької діяльності Асоціації, підприємницької діяльності створених нею юридичних осіб (товариств, підприємств); доходів від основної діяльності Асоціації відповідно до цього Статуту та законодавства; майном, придбаним за рахунок власних коштів, чи набутих на інших підставах, не заборонених законом.
9.4. Доходи (прибутки) або майноАсоціації чи їх частина не підлягають розподілу між її засновниками (учасниками), членами Асоціації, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами органів управління та іншими пов’язаними з ними особами.
9.5. Доходи (прибутки) та майно Асоціації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Асоціації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.
9.6. Асоціація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним їй на праві власності майном. Асоціація не несе відповідальності за зобов’язаннями членів. Члени не несуть відповідальності за зобов’язаннями Асоціації, якщо інше не передбачено законом.
9.7. Асоціація зобов’язана вести бухгалтерський облік, статистичну, податкову, фінансову звітність, бути зареєстрованим в органах фіскальної служби та вносити до бюджету податки і збори у порядку і розмірах, передбачених законодавством. Асоціація зобов’язана зберігати не менше п’яти років усі необхідні облікові документи стосовно внутрішніх та міжнародних операцій.
9.8. Державний нагляд та контроль за дотриманням закону Асоціацією здійснюють органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування у порядку, визначеному законодавством України.

СТАТТЯ 10
ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ВІДОКРЕМЛЕННИХ ПІДРОЗДІЛІВ АСОЦІАЦІЇ
10.1. Асоціація може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням Правління Асоціації та реєструються відповідно до законодавства України.
10.2. Відокремлені підрозділи Асоціації у своїй діяльності керуються Статутом Асоціації, власними Положеннями (в разі наявності), що відповідає Статуту Асоціації, рішенням Правління про утворення, затвердженим Правлінням Положення про відокремлений підрозділ (у випадку наявності) .
10.3. Керівники відокремлених підрозділів Асоціації призначаються Правлінням за поданням Правління строком на 5 роки і діють на підставі рішень та даного статуту. Керівники відокремлених підрозділів повинні бути членами Асоціації.
10.4. Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:
10.4.1. Представляють Організацію у межах визначених в рішенні про утворення повноваженнях та/або території, на яку поширюються їх повноваження.
10.4.2. Реалізують статутні мету та завдання Асоціації у межах території, на яку поширюються їх повноваження та/або згідно наданих рішенням загальних зборів повноважень.
10.4.3. Проводять роботу по залученню нових членів (учасників) з використанням засобів, не заборонених законодавством України.
10.5. Керівник відокремленого підрозділу має право:
10.5.1. Приймати рішення про використання назви та символіки Асоціації для реалізації завдань Асоціації.
10.5.2. Звертатися до керівних органів Асоціації щодо отримання допомоги у реалізації завдань Асоціації.
10.5.3. Бути присутнім на засіданні Правління Асоціації (без права голосу).
10.5.4. Звертатися із клопотаннями до керівних органів Асоціації.
10.6. Керівник відокремленого підрозділу зобов’язаний:
10.6.1. Дотримуватися вимог Статуту Асоціації.
10.6.2. Виконувати законні та прийняті в межах вимог Статуту Асоціації рішення керівних органів Асоціації.
10.6.3. Не допускати дій, спрямованих на порушення честі, гідності членів (учасників) Асоціації.
10.7. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття за рішенням ПравлінняАсоціації.
10.8. Про закриття відокремленого підрозділуАсоціація повідомляє уповноважений орган з питань державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.
10.9. Майно та кошти, яке було закріплене за відокремленим підрозділом, після припинення його діяльності передаються безпосередньо до відання Правління до прийняття рішення щодо розподілу майна та коштів Загальними зборами Асоціації.

СТАТТЯ 11
ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ АСОЦІАЦІЇ
11.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться Зборами.
11.2. Рішення про зміни та доповнення до Статуту приймається відкритим голосуванням, ¾ (три чверті) присутніх членів.
11.3. Зміни та доповнення, що сталися в статутних документах Асоціації підлягають обов’язковій реєстрації.

СТАТТЯ 12
ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ
12.1. Припинення діяльності Асоціації може бути проведено:
12.1.1. за рішенням Асоціації, прийнятим Зборами Асоціації, у визначеному статутом порядку, шляхом саморозпуску або реорганізації;
12.1.2. за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Асоціації.
12.2. Реорганізація або саморозпуск Асоціації здійснюється за прийнятим відкритим голосуванням рішенням Зборів Асоціації, якщо за це проголосувало ¾ (три чверті) присутніх членів Асоціації. У разі реорганізації вся сукупність прав та обов’язків Асоціації переходять до її правонаступника.
12.3. Саморозпуск Асоціації проводиться ліквідаційною комісією, яка обирається Зборами Асоціації або призначається судом. У разі саморозпуску Асоціації її майно та кошти після задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням Зборів Асоціації на статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадському об’єднанню, а в разі неприйняття такого рішення — зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.
12.4. Передбачається передача активів одній або кільком неприбутковим Асоціаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету в разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).
12.5 Асоціація вважається такою, що припинила свою діяльність, з моменту внесення запису про це до єдиного державного реєстру.